नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय रुपन्देही
रुपन्देही

मुख्य कार्यहरू

१‍ जग्गा दर्ता

२ नामसारी रजिष्टेशन..हा‍‍.सा.

३ माेठ।श्रेष्ता व्यवस्थापन

४ तामेली व्यवस्थापन

५ नाम।थर इत्यादी स‌शाेधन

६ राेक्का फूकूवा सम्वन्धी

७ हक सफा सम्वन्धी

८ राजस्व असुली तथा दाखिला व्यवस्थापन

९ लगत कट्टा

१० जग्गा न्यून्तम मूल्य निर्धारण गर्ने

११ भूमिसुधार सम्वन्धी......... .....

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)